پيگيري مشترك آبفا شاهين شهر وميمه وشوراي اسلامي شهرهاي ميمه ووزووان در خصوص مصوبات سفر مهندس قانع

بمنظور پيگيري مصوبات سفر معاونت مهندسي وتوسعه آبفا كشور جناب اقاي مهندس قانع ،بهمراه جناب اقاي مهندس اميني مدير عامل شركت آبفا استان واقاي حاجي نماينده مردم شاهين شهر وبرخوار در مجلس شوراي اسلامي ومسئولين محلي كه در ابتداي دي ماه96 انجام شد مديريت آبفا شاهين شهر واعضاي شوراي اسلامي شهرهاي ميمه ووزوان اولين نشست خود را در آبفا شاهين شهر برگزار نمودند در اين نشست بحث وگفتگو پيرامون طرح توسعه شبكه فاضلاب در شهرهاي ميمه ووزوان ،پيگيري وتلاش جهت مشاركت هر چه بيشتر مردم از طريق ماده تبصره 3 واحده واقدامات انجام شده آبفا شاهين شهر واعضاي شوراهاي اسلامي ميمه ووزوان مطرح گرديد . 

/ 0 نظر / 28 بازدید